A. Lipniūno
kultūros centras

Panevėžio Vyskupijos
Jaunimo centras
 
Vš.Į.A.Lpniūno kuktūros centras (Panevežio Vyskupijos Jaunimo centras)
Tikslas
Skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją Panevėžio vyskupijos jaunimui; pristatyti Bažnyčią bendrystės, džiaugsmo, maldos ir bendros veiklos dvasioje bei rūpintis jaunų žmonių sielovada.

Uždaviniai:
VEIKLA:
Ateityje numatomi projektai: