Apie

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras (PVJC) - religinė bendruomenė, Panevėžio vyskupijos kurijos padalinys, kuris rūpinasi jaunimo sielovada ir evangelizacija.

TIKSLAS

Skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją Panevėžio vyskupijos jaunimui; pristatyti Bažnyčią bendrystės, džiaugsmo, maldos ir bendros veiklos dvasioje bei rūpintis jaunų žmonių sielovada.

UŽDAVINIAI:

 • Kurti Jaunimo sielovados struktūrą.
 • Kaupti bei teikti metodinę ir praktinę pagalbą bei kitą informaciją katalikiškos veiklos jaunimo grupėms.
 • Koordinuoti ir organizuoti renginius ir programas jaunimui Panevėžio vyskupijoje.
 • Skatinti ir palaikyti vyskupijos jaunimo organizacijas ir parapijų jaunimo grupių iniciatyvas.
 • Konsultuoti ir ruošti jaunimo lyderius darbui su jaunimu parapijose ir katalikiškose jaunimo organizacijose.
 • Rūpintis vyresniųjų klasių moksleivių ir studentų įvairiu dvasiniu ugdymu.
 • Atstovauti katalikiškojo jaunimo interesus bažnytinėse ir valstybinėse struktūrose.
 • Organizuoti bei koordinuoti socialines jaunimo veiklas.
 • Bendradarbiauti su LR ir užsienio valstybių krikščioniškomis, verslininkų, politinėmis, švietimo, kultūros bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis.
 • Teikti labdarą bei paramą ir priimti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

VEIKLA:

 • Panevėžio vyskupijos jaunimo pastoracijos tarybos koordinavimas.
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo pastoracijos centru.
 • Taize pamaldos ruošiantis žiemos susitikimui.
 • Grojimo gitara pamokos Sielovados centre, Marijonų g. 24.
 • Pasiruošimas Lietuvos jaunimo dienoms.
 • Rekolekcijos jaunimui: KAIROS, STIPRIAU UŽ NEPYKANTĄ, ADVENTO, GAVĖNIOS.
 • Stovyklos.
 • Seminarai jaunimo lyderiams.
 • Piligriminės kelionės: Taize, Pasaulio jaunimo dienos.
 • Piligriminiai žygiai.
 • Šlovinimo grupės repeticijos.
 • Patarnautojų sielovada.
 • Pokalbiai ir diskusijos jaunimui.

ATEITYJE NUMATOMI PROJEKTAI:

 • Kontaktų užmezgimas ir palaikymas su vyskupijos jaunimo organizacijomis dekanatuose ir parapijose.
 • Seminarai vyskupijos jaunimo oranizacijų lyderiams.
 • Pagalba parapijoms rengiant ir vykdant jaunimo projektus ir renginius.